Monitor Polski

M.P.2018.103

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. poz. 947) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Urzędu Komisji wchodzą:

1) Pion Licencji - obejmujący:

a) Departament Licencji Bankowych,

b) Departament Licencji Ubezpieczeniowych;

2) Pion Inspekcji - obejmujący:

a) Departament Inspekcji Bankowych,

b) Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych;

3) Pion Nadzoru Bankowego - obejmujący:

a) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej,

b) Departament Bankowości Spółdzielczej,

c) Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych,

d) Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych;

4) Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym - obejmujący:

a) Departament Firm Inwestycyjnych,

b) Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych,

c) Departament Spółek Publicznych,

d) Departament Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu;

5) Pion Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym - obejmujący:

a) Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego,

b) Departament Monitorowania Ryzyk;

6) Pion Analiz - obejmujący:

a) Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą,

b) Departament Innowacji Finansowych FinTech;

7) Pion Prawno-Sankcyjny - obejmujący:

a) Departament Prawny,

b) Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych;

8) Pion Wsparcia - obejmujący:

a) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

b) Departament Komunikacji Społecznej,

c) Departament Administracji, Budżetu i Informatyki;

9) Gabinet Komisji;

10) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;

11) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.";

2) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Piony, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8, Gabinet Komisji oraz Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlegają bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji. Pionami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8, kieruje bezpośrednio Przewodniczący Komisji.

3. Przewodniczący Komisji może, w drodze zarządzenia, określić zakres bezpośredniej podległości Zastępcom Przewodniczącego Komisji pionów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6, Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej oraz komórek organizacyjnych utworzonych na podstawie § 3 ust. 2.";

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizację wewnętrzną departamentów, Gabinetu Komisji, Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontroli Wewnętrznej oraz Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych określa, w drodze zarządzenia, Przewodniczący Komisji.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.