Monitor Polski

M.P.2016.426

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego (M.P. poz. 385, z 2009 r. poz. 65 oraz z 2012 r. poz. 481) w załączniku w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład SWW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Gabinet Szefa;

2) Departament I;

3) Departament II;

4) Departament III;

5) Departament IV;

6) Departament V;

7) Biuro Ochrony i Osłony;

8) Biuro Finansowo-Logistyczne;

9) Biuro Kadr;

10) Biuro Prawne;

11) Biuro Ewidencji i Archiwum;

12) Centrum Kształcenia;

13) Samodzielny Audytor.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.