Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Monitor Polski

M.P.2020.804

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. z 2017 r. poz. 282) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa;

2) Departament Prawa Gospodarczego;

3) Departament Prawa Państwowego i Bezpieczeństwa;

4) Departament Prawa Sądowego i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym;

5) Departament Rodziny i Spraw Społecznych;

6) Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych;

7) Biuro Administracyjne;

8) Biuro Finansowe.".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.