Monitor Polski

M.P.2016.450

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. z 2015 r. poz. 1097) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Prawa Administracyjnego;

2) Departament Prawa Gospodarczego;

3) Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury;

4) Departament Prawny i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym;

5) Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych;

6) Biuro Administracyjne;

7) Biuro Finansowe.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.