Monitor Polski

M.P.2015.753

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. z 2015 r. poz. 48) w załączniku w § 4 w ust. 1:
1) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Departament Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym;";

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Departament Prawny i Tekstów Jednolitych;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.