Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2022.1164

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 369
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2100) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2021 r. poz. 209) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Departament Legislacji i Spraw Publicznych;";

2)
uchyla się § 6;
3)
w § 8 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) może pisemnie upoważnić wiceprezesów, osoby pełniące funkcje, o których mowa w § 4, innych radców Prokuratorii Generalnej lub innych pracowników Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do działania w jego imieniu w określonych przez niego sprawach;";

4)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Funkcję rzecznika prasowego powierza się pracownikowi Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.