Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. - M.P.2020.738 - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2020.738

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 129
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2020 r. poz. 392) w załączniku w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 4a.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.