Monitor Polski

M.P.2016.595

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M.P. z 2014 r. poz. 585 oraz z 2016 r. poz. 171) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 1,
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Biuro Budżetowo-Administracyjne;",

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Departamenty i biuro, o których mowa w ust. 1, dzielą się na stanowiska pracy oraz mogą dzielić się na wydziały lub samodzielne stanowiska pracy, tworzone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.";

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów oraz biura, o których mowa w § 3 ust. 1;";

3) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departamentami i biurem, o których mowa w § 3 ust. 1, kierują dyrektorzy przy pomocy wicedyrektorów, o ile stanowiska wicedyrektorów zostały utworzone.",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) może pisemnie upoważnić wiceprezesów, dyrektorów departamentów i biura, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz innych starszych radców i radców zatrudnionych w Głównym Urzędzie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do podejmowania rozstrzygnięć w jego imieniu w określonych przez niego sprawach;",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektorzy departamentów i biura, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz naczelnicy samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3, ustalają zakresy czynności pracowników zatrudnionych w podległych im komórkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.