Monitor Polski

M.P.2016.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 22 marca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1403 i 1830) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (M.P. poz. 722, z 2006 r. poz. 690, z 2008 r. poz. 777 oraz z 2011 r. poz. 912) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opiniowanie propozycji zmian w statucie;";

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy zastępcy dyrektora.

2. W skład Instytutu wchodzą:

1) Dział Literacki;

2) Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych;

3) Dział Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji;

4) Dział Współpracy Międzynarodowej;

5) Dział Komunikacji Medialnej;

6) Dział Prawny;

7) Dział Rozwoju;

8) Dział Finansowo-Księgowy;

9) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

10) Główny Księgowy;

11) Samodzielne stanowisko ds. kadrowych;

12) Samodzielne stanowisko ds. audytu.

3. W skład komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-9, mogą wchodzić:

1) wydziały, w których mogą być wydzielone zespoły;

2) samodzielne stanowiska pracy.

4. Szczegółową organizację i tryb pracy Instytutu, zakres zadań komórek organizacyjnych wchodzących w skład Instytutu określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

5. Dyrektor określa, w drodze zarządzenia, regulamin pracy i płac pracowników Instytutu oraz ekspertów.

6. Dyrektor może powoływać kolegia doradcze dla realizacji konkretnego zadania, złożone ze specjalistów różnych dziedzin. Powołując kolegium doradcze, Dyrektor określa przedmiot jego działania, skład i liczbę członków kolegium. Członkowie kolegium doradczego odpowiadają za realizację zadań przed Dyrektorem.";

3) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wszelkich zmian w statucie dokonuje minister z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Rady lub na wniosek Dyrektora, złożony po uzyskaniu opinii Rady.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).