Monitor Polski

M.P.2017.910

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 109
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M.P. z 2017 r. poz. 449) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;",

b) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) Biuro Finansowo-Gospodarcze;";

2) w § 3 pkt 6a otrzymuje brzmienie:

"6a) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.