Monitor Polski

M.P.2016.453

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M.P. z 2016 r. poz. 369) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

"3a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;",

b) uchyla się pkt 3aa;
2) w § 3:
a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;",

b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) Departament Matki i Dziecka;",

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.