Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

Monitor Polski

M.P.2019.469

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. poz. 476, z 2017 r. poz. 1142 oraz z 2018 r. poz. 145 i 542) w załączniku w § 2 uchyla się pkt 15.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.