Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.2020.919

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 159
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. poz. 443, z 2015 r. poz. 812, z 2016 r. poz. 827 i 943, z 2019 r. poz. 410 oraz z 2020 r. poz. 345) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Zagranicznych właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469), do spraw objętych działem sprawy zagraniczne.";

2)
w § 2:
a)
po pkt 26 dodaje się pkt 261 w brzmieniu:

"261) Biuro Ministra;",

b)
uchyla się pkt 32.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.