Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. - M.P.2019.410 - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.2019.410

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. poz. 443, z 2015 r. poz. 812 oraz z 2016 r. poz. 827 i 943) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Zagranicznych właściwego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98) do spraw objętych działami:

1) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

2) sprawy zagraniczne.";

2)
w § 2:
a)
uchyla się pkt 4,
b)
uchyla się pkt 25,
c)
po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

"25a) Biuro Inwestycji;";

3)
w § 3 uchyla się pkt 4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.