Monitor Polski

M.P.2018.117

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M.P. z 2017 r. poz. 592 i 1038) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) Biuro Nadzoru Wewnętrznego;";

2) w § 3 w pkt 2 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:

"k) Biuro Nadzoru Wewnętrznego;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.