Monitor Polski

M.P.2016.943

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 128
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. poz. 443, z 2015 r. poz. 812 oraz z 2016 r. poz. 827) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Spraw Zagranicznych właściwego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131) do spraw objętych działami:

1) sprawy zagraniczne;

2) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.";

2) w § 2 uchyla się pkt 29.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.