Monitor Polski

M.P.2016.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M.P. poz. 1294 oraz z 2016 r. poz. 91) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Administracji Publicznej;

2) Departament Analiz i Polityki Migracyjnej;

3) Departament Bezpieczeństwa;

4) Departament Budżetu;

5) Departament Komunikacji Społecznej;

6) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

7) Departament Obywatelstwa i Repatriacji;

8) Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego;

9) Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych;

10) Departament Porządku Publicznego;

11) Departament Prawny;

12) Departament Spraw Międzynarodowych;

13) Departament Spraw Obywatelskich;

14) Departament Teleinformatyki;

15) Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

16) Departament Zdrowia;

17) Departament Zezwoleń i Koncesji;

18) Biuro Administracyjno-Finansowe;

19) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji;

20) Biuro Ministra.";

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w zakresie działu sprawy wewnętrzne:

a) Departament Analiz i Polityki Migracyjnej,

b) Departament Obywatelstwa i Repatriacji,

c) Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym,

d) Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych,

e) Departament Porządku Publicznego,

f) Departament Spraw Międzynarodowych,

g) Departament Spraw Obywatelskich,

h) Departament Teleinformatyki,

i) Departament Zdrowia,

j) Departament Zezwoleń i Koncesji;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.