§ 1. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.2015.812

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2015 r.
§  1.
W zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. poz. 443) w załączniku w § 2:
1)
po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) Biuro do Spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.;";

2)
po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

"26a) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;".