Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.2015.812

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 września 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. poz. 443) w załączniku w § 2:
1)
po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) Biuro do Spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.;";

2)
po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

"26a) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.