Monitor Polski

M.P.2017.1017

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 162
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M.P. z 2017 r. poz. 864) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

"37a) Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich;";

2) w § 3 w pkt 2 w lit. o kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. p w brzmieniu:

"p) Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.