Monitor Polski

M.P.2016.1097

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 147
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 1146) w załączniku w § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.