Monitor Polski

M.P.2017.646

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. poz. 1304 oraz z 2016 r. poz. 842) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 19 i 19a otrzymują brzmienie:

"19) Biuro Kontroli i Audytu;

19a) Biuro Ministra i Komunikacji Społecznej;";

2) uchyla się pkt 21, 21a i 23.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.