Monitor Polski

M.P.2018.226

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. z 2015 r. poz. 32 oraz z 2016 r. poz. 481) w załączniku w § 2 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 24;
2) uchyla się pkt 26 i 27;
3) w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

"29) Biuro Ministra Obrony Narodowej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.