Monitor Polski

M.P.2016.481

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. z 2015 r. poz. 32) w załączniku w § 2 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.