Monitor Polski

M.P.2018.401

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 213 i 887) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Ministerstwo Finansów, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Finansów, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92), do spraw objętych działami:";

2) w § 2:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Departament Analiz;",

b) po pkt 14a dodaje się pkt 14b w brzmieniu:

"14b) Departament Nadzoru nad Kontrolami;",

c) uchyla się pkt 15;
3) w § 3 w pkt 2:
a) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) Departament Analiz,",

b) po lit. ca dodaje się lit. cb w brzmieniu:

"cb) Departament Nadzoru nad Kontrolami,",

c) uchyla się lit. d.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.