Monitor Polski

M.P.2017.887

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. poz. 213) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Departament Cen Transferowych i Wycen;",

b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) Departament Kluczowych Podmiotów;",

c) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) Departament Organizacji i Wdrożeń;",

d) uchyla się pkt 16,
e) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

"29a) Departament Zarządzania Strategicznego;",

f) uchyla się pkt 30,
g) po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu:

"35a) Biuro Kontroli;",

h) uchyla się pkt 38 i 39;
2) w § 3:
a) w pkt 2:
po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:

"ba) Departament Cen Transferowych i Wycen,

bb) Departament Informacji Finansowej,",

po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

"ca) Departament Kluczowych Podmiotów,",

po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) Departament Organizacji i Wdrożeń,",

uchyla się lit. e,
po lit. o dodaje się lit. oa i ob w brzmieniu:

"oa) Departament Współpracy Międzynarodowej,

ob) Departament Zarządzania Strategicznego,",

uchyla się lit. p,
b) w pkt 3 uchyla się lit. a.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.