Monitor Polski

M.P.2018.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. z 2017 r. poz. 375 i 1175) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Departament Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa;";

2) w § 3 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

"5b) Departament Inteligentnych Sieci i Cyberbezpieczeństwa;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.