Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii.

Monitor Polski

M.P.2017.1175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 196
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii (M.P. z 2017 r. poz. 375) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa;",

c)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej;",

d)
uchyla się pkt 9a,
e)
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) Biuro Komunikacji Społecznej;";

2)
w § 3:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa;",

b)
pkt 5a otrzymuje brzmienie:

"5a) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej;".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.