Monitor Polski

M.P.2017.1113

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 191
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M.P. poz. 225) w załączniku w § 2:
1) uchyla się pkt 5;
2) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego;";

3) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Departament Współpracy Międzynarodowej;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.