Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - M.P.2017.611 - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.611

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 762 oraz z 2017 r. poz. 438) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prezydent może ustanowić pełnomocnika do określonych spraw.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.