Monitor Polski

M.P.2015.660

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
§  1. W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 49, poz. 526, z późn. zm.) w § 3:
1) uchyla się ust. 2;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Szef Kancelarii, za zgodą Prezydenta, określa szczegółowy zakres zadań sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, w tym zakres nadzoru merytorycznego nad komórkami organizacyjnymi Kancelarii.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.