Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2021.703

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm. 1 ) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament GovTech Polska tworzy Centrum GovTech.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162, z 2019 r. poz. 14, 568 i 1193, z 2020 r. poz. 149, 257, 566, 897, 975, 1022, 1048 i 1188 oraz z 2021 r. poz. 429, 518, 552 i 634.