Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2020.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów oraz Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego.

2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Prezesa Rady Ministrów określa Prezes Rady Ministrów.

3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Gabinetem Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego określa Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.