Monitor Polski

M.P.2018.1084

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 177
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Centrum Informacyjne Rządu;

4) Centrum Oceny Administracji;

5) Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6) Departament Analiz;

7) Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

8) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

10) Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

11) Departament Obsługi Medialnej;

12) Departament Oceny Skutków Regulacji;

13) Departament Polityki Mieszkaniowej;

14) Departament Pomocy Humanitarnej;

15) Departament Prawny;

16) Departament Skarbu Państwa;

17) Departament Służby Cywilnej;

18) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

19) Departament Spraw Obywatelskich;

20) Departament Spraw Parlamentarnych;

21) Departament Spraw Społecznych;

22) Departament Spraw Zagranicznych;

23) Departament Studiów Strategicznych;

24) Biuro Budżetowo-Finansowe;

25) Biuro Dyrektora Generalnego;

26) Biuro Ochrony.

2. Departament Analiz, Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Centrum Analiz Strategicznych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.