Monitor Polski

M.P.2018.287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z 2017 r. poz. 14 i 694 oraz z 2018 r. poz. 17 i 179) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Centrum Informacyjne Rządu;

4) Centrum Oceny Administracji;

5) Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

6) Departament Analiz Strategicznych;

7) Departament Analiz i Strategii Komunikacyjnych;

8) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

9) Departament Komitetu Rady Ministrów;

10) Departament Obsługi Medialnej;

11) Departament Polityki Mieszkaniowej;

12) Departament Pomocy Humanitarnej;

13) Departament Prawny;

14) Departament Rady Ministrów;

15) Departament Skarbu Państwa;

16) Departament Służby Cywilnej;

17) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

18) Departament Spraw Obywatelskich;

19) Departament Spraw Parlamentarnych;

20) Departament Spraw Społecznych;

21) Departament Spraw Zagranicznych;

22) Biuro Budżetowo-Finansowe;

23) Biuro Dyrektora Generalnego;

24) Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

25) Biuro Ochrony.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.