Monitor Polski

M.P.2016.969

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 7) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2) Centrum Informacyjne Rządu;

3) Centrum Oceny Administracji;

4) Departament Analiz Strategicznych;

5) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

6) Departament Komitetu Rady Ministrów;

7) Departament Obsługi Medialnej;

8) Departament Oceny Skutków Regulacji;

9) Departament Prawny;

10) Departament Rady Ministrów;

11) Departament Służby Cywilnej;

12) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

13) Departament Spraw Obywatelskich;

14) Departament Spraw Parlamentarnych;

15) Departament Spraw Zagranicznych;

16) Departament Strategii i Komunikacji Internetowej;

17) Biuro Administracyjne;

18) Biuro Budżetowo-Finansowe;

19) Biuro Kadr i Organizacji;

20) Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

21) Biuro Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników;

22) Biuro Ochrony.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.