Monitor Polski

M.P.2015.919

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2015 r. poz. 338) w § 8:
1) pkt 6a otrzymuje brzmienie:

"6a) Departament Oceny Skutków Regulacji;";

2) uchyla się pkt 16.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.