Monitor Polski

M.P.2019.1011

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M.P. poz. 820 oraz z 2018 r. poz. 150) w załączniku w § 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Biuro Finansowe;

4) Biuro Informacji i Promocji;

5) Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej;

6) Biuro Nadzoru Inspekcyjnego;

7) Biuro Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat;

8) Biuro Prawne;

9) Biuro Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat;

10) Biuro Teleinformatyki;

11) Biuro Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat;

12) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym;

13) Gabinet Głównego Inspektora;

14) delegatury terenowe.

2. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Gabinet Głównego Inspektora i delegatury terenowe są komórkami organizacyjnymi równorzędnymi biurom Głównego Inspektoratu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11.";

2) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Delegatura Centralna z siedzibą w Łodzi, obejmująca swoim zasięgiem obszar województw łódzkiego oraz mazowieckiego bez powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, sierpeckiego, żuromińskiego, przasnyskiego, makowskiego, ostrołęckiego i miasta Ostrołęki, ostrowskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, łosickiego, siedleckiego i miasta Siedlce, mińskiego, garwolińskiego;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.