Monitor Polski

M.P.2018.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M.P. poz. 820) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępców Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz dyrektorów i naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1.";

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Biuro Finansowe;

4) Biuro Informacji i Promocji;

5) Biuro Informatyki i Łączności;

6) Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej;

7) Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat;

8) Biuro Nadzoru Inspekcyjnego;

9) Biuro Prawne;

10) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym;

11) Gabinet Głównego Inspektora;

12) delegatury terenowe.

2. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Gabinet Głównego Inspektora i delegatury terenowe są komórkami organizacyjnymi równorzędnymi biurom Głównego Inspektoratu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9.";

3) § 5 i § 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. W ramach biur i delegatur Głównego Inspektoratu mogą być tworzone wydziały, oddziały, zespoły, zespoły zamiejscowe, sekcje oraz samodzielne i wieloosobowe stanowiska.

§ 6. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, a także wydziałów, oddziałów, zespołów, zespołów zamiejscowych, sekcji oraz samodzielnych i wieloosobowych stanowisk, o których mowa w § 5, określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek dyrektora generalnego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.