Zmiana zarządzenia w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2018.497

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Minister Przedsiębiorczości i Technologii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii;

2) wiceprzewodniczący - Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

3) pozostali członkowie:

a) Minister Cyfryzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,

b) Minister Energii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii,

c) Minister Finansów albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

d) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e) Minister Infrastruktury albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

f) Minister Inwestycji i Rozwoju albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,

g) Minister Obrony Narodowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

h) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

i) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j) Minister Spraw Zagranicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

k) Minister Środowiska albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,

l) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wskazany przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

4) sekretarz - pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wyznaczony przez przewodniczącego.";

2)
w § 4 w ust. 5 uchyla się zdanie drugie;
3)
w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.