Monitor Polski

M.P.2016.603

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski (M.P. poz. 932) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

"- Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

- Ministra Rozwoju,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.