Monitor Polski

M.P.2020.417

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  1.  W zarządzeniu nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektów "Baltic Pipe" oraz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu (M.P. poz. 1019 oraz z 2018 r. poz. 1174) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule zarządzenia ogólne określenie przedmiotu zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej";

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, zwany dalej "Zespołem".";

3) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Przez kluczowe inwestycje w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej rozumie się:

1) projekt "Baltic Pipe";

2) projekt rozbudowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, zwanego dalej "Terminalem LNG w Świnoujściu";

3) projekt budowy pływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej;

4) projekt budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock.";

4) w § 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Przez projekt budowy pływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej rozumie się:

1) budowę pływającej jednostki do regazyfikacji LNG w Zatoce Gdańskiej;

2) budowę infrastruktury hydrotechnicznej niezbędnej dla funkcjonowania jednostki, o której mowa w pkt 1, w tym falochronu wraz z torem wodnym i obrotnicą;

3) budowę gazociągu podmorskiego i gazociągu lądowego łączących jednostkę, o której mowa w pkt 1, ze stacją gazową Bogatka wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi;

4) budowę gazociągów Kolnik - Gdańsk, Kolnik - Gustorzyn oraz Reszki - Kolnik wraz infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego;

5) budowę lub rozbudowę tłoczni gazu niezbędnych do odbioru gazu z jednostki, o której mowa w pkt 1.

4. Przez projekt budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock rozumie się budowę drugiej, rewersyjnej nitki rurociągu przesyłowego ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury obiektowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego rurociągu:

1) bazy Miszewko Strzałkowskie;

2) bazy Gdańsk;

3) stacji pomp Rypin;

4) stacji pomp Łasin;

5) stacji pomp Pelplin.";

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Do zadań Zespołu należy wsparcie organów administracji rządowej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych w podejmowaniu działań dotyczących kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej koniecznych do ich terminowego ukończenia, w szczególności przez:

1) koordynowanie i monitorowanie działań tych organów i jednostek w zakresie:

a) procesu wydawania rozstrzygnięć administracyjnych,

b) procesu zawierania oraz wykonywania umów niezbędnych przy przygotowaniu i realizacji kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej,

c) współpracy z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej,

d) opracowywania przez nie stanowisk,

e) współpracy z organami innych państw w procesie decyzyjnym dotyczącym kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej;

2) sugerowanie działań wymagających wsparcia dyplomatycznego;

3) zapewnianie szybkiego i pełnego przepływu niezbędnych informacji;

4) wypracowywanie jednolitych praktyk dotyczących rozpatrywania spraw przez organy mające różną właściwość miejscową.";

6) w § 4 w ust. 1:
a) w pkt 2:
po lit. e dodaje się lit. ea i eb w brzmieniu:

"ea) minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

eb) minister właściwy do spraw klimatu albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu, ",

po lit. l dodaje się lit. la i lb w brzmieniu:

"la) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,

lb) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku,",

po lit. p dodaje się lit. pa i pb w brzmieniu:

"pa) wojewoda pomorski,

pb) wojewoda mazowiecki,",

lit. s i t otrzymują brzmienie:

"s) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,

t) Dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sekretarz - wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu pracownik Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.";

7) w § 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przedstawicieli inwestora, wykonawców lub podwykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej;";

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obsługę Zespołu w zakresie ochrony informacji niejawnych zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z wyjątkiem wydatków związanych z obsługą Zespołu w zakresie ochrony informacji niejawnych, które są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rozwoju.".