Monitor Polski

M.P.2019.959

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 168
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej (M.P. poz. 150) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) propozycje rozwiązań legislacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 3, w terminie 14 miesięcy od dnia utworzenia Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.