Monitor Polski

M.P.2018.1182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 212
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 969, z 2013 r. poz. 191, z 2016 r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 988) w § 3 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wiceprzewodniczący - przedstawiciel, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;";

2) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

– Ministra Cyfryzacji,

– Ministra Edukacji Narodowej,

– Ministra Energii,

– Ministra Finansów,

– Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

– Ministra Infrastruktury,

– Ministra Inwestycji i Rozwoju,

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministra Sprawiedliwości,

– Ministra Środowiska,

– Ministra Zdrowia;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.