Monitor Polski

M.P.2018.1174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
§  1.  W zarządzeniu nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu "Baltic Pipe" (M.P. poz. 1019) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule zarządzenia ogólne określenie przedmiotu zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektów "Baltic Pipe" oraz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu";

2) w § 1 w ust. 1 wyrazy "do spraw projektu "Baltic Pipe", zwany dalej "Zespołem"" zastępuje się wyrazami "do spraw projektów "Baltic Pipe" oraz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, zwany dalej "Zespołem"";
3) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przez projekt rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu rozumie się:

1) zwiększenie mocy regazyfikacyjnej Terminalu LNG w Świnoujściu;

2) budowę 3 zbiornika LNG wraz z wymaganymi instalacjami i urządzeniami;

3) budowę 2 stanowiska statkowego oraz infrastruktury przesyłowej LNG do rozładunku, załadunku i bunkrowania statków;

4) rozbudowę lądowego systemu przeładunkowego LNG (infrastruktura przeładunkowa LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO).";

4) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do zadań Zespołu należy również zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji projektu rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu";

5) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 po lit. f dodaje się lit. fa - fd w brzmieniu:

"fa) minister właściwy do spraw transportu albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

fb) Minister Obrony Narodowej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

fc) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

fd) minister właściwy do spraw wewnętrznych albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,";

6) użyte w § 4 w ust. 1 w pkt 2 w lit. t, w ust. 1 w pkt 3 oraz w § 11 w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "Ministerstwo Rozwoju" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju";
7) w § 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przedstawicieli inwestora, wykonawców lub podwykonawców odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację projektu "Baltic Pipe", inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2, a także projektu rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu;";

8) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.".