Monitor Polski

M.P.2016.772

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 969 oraz z 2013 r. poz. 191) w § 3 w ust. 1:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wiceprzewodniczący - przedstawiciel w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu wyznaczony przez Ministra Rozwoju;";

2) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wyznaczeni po 1 przedstawicielu w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu przez:

– Ministra Cyfryzacji,

– Ministra Edukacji Narodowej,

– Ministra Energii,

– Ministra Finansów,

– Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

– Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Skarbu Państwa,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Sprawiedliwości,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministra Spraw Zagranicznych,

– Ministra Środowiska,

– Ministra Zdrowia;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.