Monitor Polski

M.P.2016.502

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce (M.P. poz. 852) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1:
a) w pkt 2:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,",

po lit. s dodaje się lit. t i u w brzmieniu:

"t) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

u) ministra właściwego do spraw energii;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i pkt 2b w brzmieniu:

"2a) Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;

2b) przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w randze członka zarządu;";

2) w ust. 2 wyrazy "lit. k-s" zastępuje się wyrazami "lit. k-u".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.