Monitor Polski

M.P.2016.429

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. (M.P. poz. 261) w § 3 w ust. 1 w pkt 3:
1) w lit. a tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"- ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,";

2) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) Minister - Członek Rady Ministrów - Koordynator Służb Specjalnych,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.