Monitor Polski

M.P.2019.1103

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 229
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dyrektor archiwum ABW - kierownika jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach ewidencji i archiwum;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komórka archiwalna - właściwą w sprawach archiwalnych komórkę organizacyjną w jednostce organizacyjnej ABW właściwej w sprawach ewidencji i archiwum oraz w delegaturze ABW;",

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) materiały z obserwacji - dokumenty i materiały uzyskane w wyniku realizacji czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.);";

2) w § 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Niszczenie dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, przeprowadza się z pominięciem czynności wymienionych w § 4. Niszczenie dokumentów legalizacyjnych zarządza Szef ABW na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku kierownika jednostki organizacyjnej ABW.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.