Zmiana zarządzenia w sprawie koordynowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza. - M.P.2019.1174 - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie koordynowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza.

Monitor Polski

M.P.2019.1174

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 256
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie koordynowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza

Na podstawie art. 5 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie koordynowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza (M.P. poz. 473) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule zarządzenia określenie przedmiotu zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie koordynowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza";

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zwanemu dalej "Koordynatorem", wyznacza się zadanie koordynowania działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza.";

3)
§ 5 i § 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Wydatki związane z działalnością Koordynatora są pokrywane z części 34 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Koordynatora zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.